jueves, 5 de julio de 2012

Als cívics de PP i CiU el cal recordar la normativa.

On i com podem aparcar les motos a les voreres de Barcelona?


Carrer del Jocs Floral, fa 3 metres? No!
Visitant la web de Barcelona (www.bcn.cat)  seleccionant de la pàgina inicial "Ajuntament">"Informació Administrativa">"Normativa">"Ordenances municipals" i escrivint al cercador "Motocicletes" i consultar l'Article 40 de l'Ordenança de Circulació de vianants i de vehicles:


Article 40. Motocicletes i ciclomotors

1. Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes s'estacionaran als espais destinats especialment a aquest fi, sense que puguin ocupar un espai destinat i delimitat per a un altre tipus de vehicle. En el supòsit que no n'hi
hagi, podran estacionar a la calçada, en semibateria, ocupant una amplada màxima d'un metre i mig, i sense impedir l'accés als vehicles immediats.


2. Quan no sigui possible l'estacionament en els espais previstos a l'apartat anterior i no estigui prohibit o no hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada, d'estacionament per a persones amb discapacitat, zones de estacionament prohibit definides a l'article 34.3 d'aquesta Ordenança i parades de transport públic, podran estacionar a les voreres, andanes i passeigs de més de tres metres d'amplada, en les següents condicions:


a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada.
b) A dos metres dels límits d'un pas de vianants o d'una parada de transport públic.
c) Entre els escossells, si n'hi ha, sense sobrepassar-los.
d) Paral·lelament a la vorada, quan les voreres, andanes o passeigs tinguin una amplada d'entre tres i sis metres.
e) En semibateria, quan l'amplada de les voreres, andanes o passeigs sigui superior a sis metres.
f) Accedint a les voreres, andanes i passeigs amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar el desnivells de la vorada, sense que es pugui accedir pels passos destinats
als vianants amb el motor en marxa i assegut en el seient.
g) En tot els casos, s'haurà de deixar un espai lliure pels vianants de tres metres.


3. L'estacionament de motocicletes i ciclomotors de més de dues rodes es regirà per les normes generals
d'estacionament.No hay comentarios: